Skip to content Skip to footer

Regulamin

Materiały na tej stronie internetowej („Witryna”) są dostarczane przez MarTech Publish Hub. („MarTech Publish Hub”) jako usługa dla swoich użytkowników i może być wykorzystywana w celach informacyjnych wyłącznie z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Pobierając jakiekolwiek materiały z tej Witryny lub korzystając z niej w inny sposób, jako użytkownik („ty”) wyrażasz zgodę na niniejsze warunki („Umowa”). Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody, nie korzystaj z Serwisu ani nie pobieraj z niego żadnych materiałów. Zgadzasz się, że niniejsza Umowa (oraz, jeśli jesteś użytkownikiem, który zarejestrował się w tej Witrynie („Zarejestrowany Użytkownik”), wszelkie postanowienia zawarte w procesie rejestracji) stanowi kompletne i wyłączne oświadczenie o umowie między MarTech Publish Hub a Tobą, która zastępuje wszelkie propozycje lub wcześniejsze umowy, ustne lub pisemne,

Centrum publikacji MarTech MOŻE ZMIENIĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM CZASIE POPRZEZ AKTUALIZACJĘ TEGO POSTU. NALEŻY ODWIEDZIĆ TĘ STRONĘ OD CZASU DO CZASU, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNYMI TERMINAMI MS, PONIEWAŻ SĄ one WIĄŻĄCE DLA CIEBIE. NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ ZASTĄPIĆ WYRAŹNIE OKREŚLONE INFORMACJE PRAWNE LUB WARUNKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OKREŚLONYCH STRONACH TEJ WITRYNY.

OGÓLNIE:

Ta Witryna działa jako forum, które umożliwia zlokalizowanie i identyfikację określonych dostawców oprogramowania i usług („Dostawcy”). MarTech Publish Hub nie kontroluje czasu ani sposobu, w jaki produkty lub usługi Dostawcy („Produkty”) są dostarczane do Ciebie i nie gwarantuje zakończenia jakiejkolwiek transakcji. MarTech Publish Hub może odmówić świadczenia usług w ramach Serwisu komukolwiek w dowolnym czasie i według własnego uznania.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH:

MarTech Publish Hub jest znakiem towarowym Tech Publish Hub dla jego usług oceny dla specjalistów i profesjonalistów, a mianowicie świadczenia usług online, dzięki którym potencjalni nabywcy mogą dowiedzieć się o produktach i usługach. Wszystkie inne nazwy marek, produktów, usług i procesów pojawiające się w tej Witrynie są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe MarTech Publish Hub mogą być używane publicznie tylko za pisemną zgodą MarTech Publish Hub. Dozwolone używanie znaków towarowych MarTech Publish Hub w reklamie i promocji produktów MarTech Publish Hub wymaga odpowiedniego potwierdzenia. Odniesienie do produktu, usługi lub procesu lub korzystanie z niego nie oznacza rekomendacji, zatwierdzenia, przynależności ani sponsorowania tego produktu, usługi lub procesu przez MarTech Publish Hub.

LICENCJA NA JEDNĄ KOPIĘ:

O ile nie wskazano inaczej w tej Witrynie, możesz pobierać ograniczone kopie informacji lub oprogramowania („Materiały”) znajdujące się w tej Witrynie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego, chyba że masz wyraźną licencję MarTech Publish Hub na piśmie lub zgodnie z warunkami licencji, które towarzyszą poszczególnym Materiałom lub są z nimi dostarczane. Jest to licencja, a nie przeniesienie tytułu, i podlega następującym ograniczeniom: nie możesz: (a) używać żadnego zautomatyzowanego procesu lub oprogramowania robota do przeglądania, pobierania, drukowania lub innego wykorzystywania treści z witryn MarTech Publish Hub. (b) korzystać ze Stron lub Treści w celu pozyskania jakiegokolwiek produktu, rozwiązania lub usługi od firm, które mają wykazy lub treści zawarte w treści Witryn, (c) modyfikować Materiałów lub wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów komercyjnych , lub jakiekolwiek publiczne wyświetlanie, przedstawianie, sprzedaż lub wypożyczanie, w tym między innymi umieszczanie Materiałów na jakimkolwiek komputerze sieciowym lub nadawanie ich w jakichkolwiek mediach; (d) dekompilować, przeprowadzać inżynierii wstecznej ani deasemblować Materiałów oprogramowania z wyjątkiem i tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przeniesienia Materiałów na inną osobę. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. MarTech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przeniesienia Materiałów na inną osobę. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. MarTech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przeniesienia Materiałów na inną osobę. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. MarTech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:

Ta Witryna i znajdujące się na niej Materiały są chronione prawami autorskimi na całym świecie, znakami towarowymi, wzorami graficznymi i innymi prawami własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatowymi i nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób , bez uprzedniej pisemnej zgody MarTech Publish Hub. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, MarTech Publish Hub i jego dostawcy nie przyznają, w sposób dorozumiany, estoppels ani w inny sposób, żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji stanowiących tajemnicę handlową. Inne prawa mogą zostać przyznane użytkownikowi przez MarTech Publish Hub na piśmie lub włączone w innym miejscu w Materiałach.

HASŁA:

Jeśli jesteś Zarejestrowanym Użytkownikiem, MarTech Publish Hub wyda Ci określone hasła i numery identyfikacyjne użytkownika umożliwiające dostęp do niektórych obszarów Witryny. Zgadzasz się nie ujawniać takich haseł i numerów identyfikacyjnych użytkownika nadanych Ci osobom trzecim.

ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU:

Jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, MarTech Publish Hub może, według własnego uznania, (a) zawiesić dostęp do niektórych obszarów Witryny lub (b) zablokować dostęp do niektórych obszarów Witryny. To, czy naruszenie skutkuje zawieszeniem lub zakończeniem, zależy od kilku czynników, w tym między innymi od wagi naruszenia, potencjalnej szkody dla innych użytkowników lub MarTech Publish Hub oraz od tego, czy naruszenie zostanie powtórzone lub naprawione. Jeśli MarTech Publish Hub zawiesi lub odbierze Twoje prawo dostępu do Witryny MarTech Publish Hub lub korzystania z niej, wówczas MarTech Publish Hub powiadomi Cię o takim działaniu w ciągu 24 godzin. Po wypowiedzeniu natychmiast zniszczysz Materiały, a wszystkie zawarte w nim licencje natychmiast wygasną.


ZASTRZEŻENIE:

NINIEJSZA WITRYNA I WSZELKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. MarTech Publish Hub I/LUB JEGO DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU MarTech Publish Hub ANI JEGO DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW LUB WITRYNY, NAWET JEŚLI IT Corporate Information Hub ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU MarTech Publish Hub ANI ŻADEN Z JEGO KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW ANI AGENTÓW NIE BĘDZIE

Ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Nie ograniczając powyższego, należy mieć świadomość, że Materiały mogą zawierać błędy, pominięcia, nieścisłości lub nieaktualne informacje. MarTech Publish Hub nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności, dokładności, adekwatności, aktualności lub wiarygodności jakichkolwiek Materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za ich brak. MarTech Publish Hub nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiałów.

UWOLNIENIE:

MarTech Publish Hub nie jest stroną żadnego rzeczywistego zaangażowania między Dostawcami a Tobą. W związku z tym MarTech Publish Hub nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością Dostawców lub ich usług. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone za pośrednictwem Twojego konta w celu uzyskania dostępu do Witryny. MarTech Publish Hub nie może i nie kontroluje, czy Dostawcy będą realizować swoje usługi lub wypełniać inne zobowiązania. Ponadto uwierzytelnianie Dostawców przez MarTech Publish Hub nie jest ekonomicznie uzasadnione, a MarTech Publish Hub nie może i nie potwierdza, że każdy Sprzedawca jest tym, za kogo się podaje. MarTech Publish Hub zachęca do wypracowania bezpiecznych praktyk biznesowych podczas korzystania z Internetu. MarTech Publish Hub zachęca również do komunikowania się bezpośrednio z Dostawcami z Witryny, aby pomóc Ci ocenić, z kim masz do czynienia. Zwalniasz MarTech Publish Hub (oraz jego agentów i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód wszelkiego rodzaju i natury (w tym między innymi rzeczywistych, wynikowych, specjalnych, karnych i przypadkowych szkód), znanych i nieznanych, podejrzewanych i nieoczekiwane, ujawnione i nieujawnione, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Twoimi relacjami ze Sprzedawcami lub usługami świadczonymi przez Sprzedawców lub jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami Sprzedawcy. W żadnym przypadku MarTech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne wszczęte przeciwko Tobie przez takich Dostawców. wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z Twoimi relacjami ze Sprzedawcami lub usługami świadczonymi przez Sprzedawców lub jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami Sprzedawcy. W żadnym przypadku MarTech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne wszczęte przeciwko Tobie przez takich Dostawców. wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z Twoimi relacjami ze Sprzedawcami lub usługami świadczonymi przez Sprzedawców lub jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami Sprzedawcy. W żadnym przypadku MarTech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne wszczęte przeciwko Tobie przez takich Dostawców.

ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW:
Wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty, które przesyłasz lub publikujesz na tej Stronie, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone („Komunikacja”). MarTech Publish Hub nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do Komunikacji, pod warunkiem, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. MarTech Publish Hub i wyznaczone przez niego osoby będą mogły swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać Komunikaty oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne elementy w nich zawarte do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej Witryny jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych,

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przesłane przez Ciebie do MarTech Publish Hub za pośrednictwem formularzy w Witrynie są traktowane zgodnie z Polityką prywatności MarTech Publish Hub znajdującą się w tej Witrynie. Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności.

LINKI DO INNYCH STRON:

Wszelkie łącza w tej witrynie sieci Web mogą umożliwiać opuszczenie witryny MarTech Publish Hub i przejście do innych witryn sieci Web. Witryny, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez MarTech Publish Hub, a MarTech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za treść, ich dokładność ani żaden inny aspekt jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi link, ani żadnego łącza zawartego w połączonej witrynie. MarTech Publish Hub zastrzega sobie prawo do zakończenia jakiegokolwiek łącza lub programu łączącego w dowolnym momencie. MarTech Publish Hub nie rekomenduje firm ani produktów, do których prowadzi łącza, i zastrzega sobie prawo do umieszczania takich informacji na swojej Stronie. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich, do których prowadzą łącza z tej Witryny, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

ODSZKODOWANIE:

Niniejszym zgadzasz się, na własny koszt, zabezpieczyć, bronić i chronić MarTech Publish Hub przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, odpowiedzialnością lub wydatkami wynikającymi lub związanymi z roszczeniami, działaniami lub zarzutami osób trzecich wniesionymi przeciwko MarTech Publish Hub na podstawie lub w związku z (a) sporem między Tobą a Sprzedawcą dotyczącym warunków umowy lub związanym z zakupem i sprzedażą jakichkolwiek towarów/usług, (b) naruszeniem przez Ciebie warunków i warunków niniejszej Umowy lub (c) jakichkolwiek działań Użytkownika lub Dostawcy, które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, przepisy lub prawa osób trzecich.

INNY:

MarTech Publish Hub kontroluje tę Witrynę ze swoich biur. MarTech Publish Hub nie gwarantuje, że Materiały w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Użytkownik nie może używać ani eksportować Materiałów z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

NINIEJSZA UMOWA BĘDZIE REGULOWANA I INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWEM STANU NOWY JORK, BEZ WZGLĘDU NA JEGO PRZEPISY DOTYCZĄCE KOLIZJI PRAW. STRONY UZGODNIAJĄ, ŻE WYŁĄCZNYM MIEJSCEM WSZELKICH POZWÓW I ARBITRAŻÓW ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZĄ UMOWĄ BĘDZIE WYŁĄCZNIE WŁAŚCIWY SĄD FEDERALNY LUB STANOWY.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne lub nieważne, niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie nie było zawarte w niniejszej Umowie. Żadne powództwo wynikające z niniejszej Umowy nie może zostać wniesione przez Ciebie po upływie dwóch lat od daty powstania powództwa. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani żadnych jej praw lub obowiązków bez uprzedniej pisemnej zgody MarTech Publish Hub, a każda taka próba cesji będzie nieważna. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa obowiązuje i jest wiążąca dla dozwolonych następców prawnych, przedstawicieli prawnych i cesjonariuszy stron niniejszej Umowy. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszego dokumentu, relacja między Tobą a MarTech Publish Hub jest wyłącznie relacją niezależnego wykonawcy, i nic w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako tworzenie partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, franczyzy, zatrudnienia lub jakiejkolwiek innej relacji agencyjnej między stronami. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności, tak aby pozostała część tego postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal w pełni obowiązywały. Materiały są dostarczane z „OGRANICZONYMI PRAWAMI”. tak, aby pozostała część tego postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal w pełni obowiązywały.